For inquiries

AUV 2016
c/o Echizen & Associates,
Tokan Shinjuku Bldg., 603 Nishi-Shinjuku 3-6-5, Shinjuku, Tokyo, 160-0023 Japan
phone: +81-3-3346-8007 fax: +81-3-3346-8002
e-mail: info(at)auv2016.org